Nr.:

Familie:

Plantenavn:

Notat:
 

 

 1

Kråkfeotfamilien

Lusegras

 2

 

Stri kråkefot

 3

Snellfamilien

Myrsnelle

 4

Storbruknefamilien

Skogburkne

 5

Bjørnekamfamilien

Bjørnekam

 6

Furufamilien

Furu

 7

 

Gran

 8

Sypressfamilien

Einer

 9

Vierfamilien

Lappvier

 10

 

Selje

 11

 

Osp

 12

Bjørkefamilien (Betula)

Bjørk (Dunbjørk)

 13

 

Fjellbjørk

 14

 

Dvergbjørk

 15

 

Gråor

 16

Neslefamilie

Stornesle

 17

Syrefamilien

Engsyre

 18

 

Harerug

 19

Nøkkrosefamilien

Hvitnøkkerose

 20

Soleifamilien

Soleihov (Bukkeblad)

 21

 

Tyrihjelm

 22

 

Engsolei

 23

 

Kvitsymre (Hvitveis)

 24

Soldoggfamilien. 

Rundsoldogg

Kjøttetende25

 

Smalsoldogg

Kjøttetende26

Sildrefamilien

Gulsildre

 27

 

Jåblom

 28

Rosefamilien

Mjødurt

 29

 

Enghumleblom

 30

 

Myrhatt

 31

 

Teiebær

 32

 

Tepperot

 33

 

Molte

 34

 

Bringebær

 35

 

Fjellmarikåpe

 36

 

Skarmarikåpe

 37

 

Rogn

 38

Ertefamilien

Tiriltonge

 39

Storkenebbfamilien

Skogstorknebb

 40

Fiolfamilien

Fjellfiol

 41

 

Myrfiol

 42

 

Skogfiol

 43

Familie:

Plantenavn:
44

Mjølkefamilien

Gjeirams

 45

 

Krattmjølke

 46

Hesterompefamilien

Hesterompe

 47

Kornellfamilien

Skrubbær

 48

Skjærmplantefamilien

Sløke

 49

Vintergrønnfamilien

Nikkevintergrønn

 50


Olavsstake

Obs. av G. Meland51

Lyngfamilien

Kvitlyng

 52

 

Rypebær

 53

 

Røsslyng

 54

 

Tyttebær

 55

 

Blokkebær

 56

 

Blåbær

 57

 

Småtranebær

 58

Kreklingfamilien

Krekling

 59

Nøkleblomfamilien

Skogstjerne

 60

Bukkebladfamilien

Bukkeblad

 61

Maurefamilien

Kvitmaure

 62

 

Gulmaure

 63

Leppeblomstfamilien

Blåkoll
64

Maskeblomstfamilien

Stormarimjelle

 65

 

Småmarimjelle

 66


Myrklegg
67

 

Gullmyrklegg68

 

Svarttopp

 69

Blærerotfamilien

Tettegras

Kjøttetende70

 

Gytjeblærerot

Kjøttetende71

Kjempefamilien

Groblad

 72

Kaprifolfamilien

Linea

 73

Kardeborrefamilien

Blåknapp

 74

Klokkefamilien

Blåklokke

 75

Korgplantefamilien

Gullris

 76

 

Kattfot

 77

 

Ryllik

 78

 

Nyseryllik

 79

 

Prestekrage

 80

 

Fjelltistel

 81

 

Myrtistel

 82

 

Føllblom

 83

 

Sumphaukesjegg

 84

 

Turt

 85

 

Ugrasløvetann

 86

 

Skogsveve

 87

Sauløkfamilien

Myrsauløk

 88

Familie:

Plantenavn:
89

Giftliljefamilien

Rome

 90

 

Bjønnbrodd

 91

Orkidefamilien

Lappmarihånd

 92

 

Blodmarihånd

 93


Skogmarihånd94


Flekkmarihånd95

Sivfamilien

Tråsiv

 96

 

Engfrytle

 97

 

Krypsiv
98

Starrfamilien

Torvull

 99

 

Duskull

 100

 

Breiull

 101

 

Småbjørnsjegg

 102

 

Sveltull

 103

 

Sveltstarr

 104

 

Strengstarr

 105

 

Gråstarr

 106

 

Slåttstarr

 107

 

Stolpestarr

 108

 

Klubbestarr

 109

 

Gulstarr

 110

 

Musestarr

 111


Beitestarr
112


Nebbstarr
113

 

Engstarr

 114

 

Kornstarr

 115

 

Dystarr

 116

 

Tråstarr

 117

 

Flaskestarr

 118

 

Frynsestarr
119

Grasfamilien

Blåtopp

 120

 

Fjelltimotei

 121

 

Skogrørkvein

 122

 

Sølvbunke

 123

 

Smyle

 124

 

Hengeaks

 125

 

Finnsjegg